Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007.

Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest på årsmøtet 10. mars 2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 29.8.18.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Wachtelhunklubb og forkortes til NWK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.

Klubben omfatter rasen Wachtelhund.

Klubben har verneting i Oslo

§1-2 Formål

Norsk Wachtelhundklubb (NWK) har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser
i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt
forvaltningen av wachtelhundens rase. NWK skal også arbeide for etisk riktig behandling av
hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard,
bruksegenskaper og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
– (Eventuelle) lokale avdelinger

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NWK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover. Norsk Wactelhundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NWK og NKKs virksomhet, samt å følge NWK og NKKS
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK eller klubben, hva
gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller e-post ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1 mai

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall), og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall) . Blanke stemmer teller ikke

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har
vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Medlemmene kan la seg representere ved fullmakt i årsmøtet. Hvert fremmøtt medlem kan
kun møte med maksimalt 2 fullmakter. Fullmakter kan kun brukes på valg.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:

Saksliste – Årsberetning – Regnskap med revisors beretning – Forslag eller saker som
medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmer må være styret i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter hvis
klubben har dette, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av (eventuelle) avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

i) Velge:
– Leder for 2 år.
– Nestleder for 2 år.
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor og 1 vararevisor for 1 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år.

Valg bør sette den funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt med unntak når det ikke foreligger kandidater, eller
at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen 2 uker før
årsmøtet. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for
årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 %1 av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer, avlsråd eventuelt redaktør.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen.
– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.