ÅPEN KLASSE

Består av momentene: Skogsarbeid (søk – evne til opptak – evne til å støte vilt –    målets hørbarhet), Sporarbeid, Vannarbeid, Skuddreaksjon, Apportering, Førighet


Skogssøket
Formålet med bedømmingen: Å teste hundens vilje og evne til selvstendig å søke over et
avgrenset skogsavsnitt, uten synskontakt med sin fører. Hunden må vise et godtagbart
feltarbeid, dvs. minimum støte ut et dyr, slik at dommer har mulighet for å dømme
hundens mål. Dessuten skal hundens oppførsel ved viltkontakt bedømmes. Under alle
momentene brukes GPS. Hunden prøves i minimum 30 minutter.

Prøven gjennomføres på følgende måte:
Hundefører blir henvist til et terrengavsnitt som passer for posteringsjakt for
Wachtelhund. Hundeføreren sender inn sin hund i angitt skogsområde.
Følgende momenter bedømmes:

Søk:
Hunden skal selvstendig og raskt gjennomsøke anvist terreng uten støtte fra sin fører.
Formålet med bedømmingen: Villighet til å søke ut og søkets vidde og dybde.
Krav for godkjenning: At hunden viser et brukbart søk og gjennomsøker rimelig deler av
terrenget. Søket vurderes ut ifra hundens alder.

Evnen til opptak:
Hunden skal vise god vilje til å finne vilt og arbeide på sporet av viltet som observeres, og
ikke vegre seg for noen spesielle viltarter.
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens effektivitet og vilje til å ta opp vilt. Krav for godkjenning: At hunden med sikkerhet har funnet vilt.

Evnen til å støte vilt:
Hunden skal sikkert spore hårvilt så lenge dyret befinner seg i det angitte skogsavsnittet.
Hunden får ikke vegre seg for noe viltslag.
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens evne til å følge sporet og tilpasse farten
etter vanskelighetsgraden.
Krav for godkjenning: At hunden viser et akseptabelt feltarbeid og støter ut vilt.

Målets hørbarhet:
Målets hørbarhet skal være ærlig, godt hørbart og holde på så lenge hunden er på sporet
av viltet.

Formålet med bedømmingen:
Å vurdere hundens ærlighet, hørbart og tett mål.
Krav for godkjenning: Sporets retning må med sikkerhet kunne leses ut ifra målet.

Sporarbeid
For å teste hundens evne til å ta opp spor og apportere skadet eller dødt småvilt (kanin).

Prøven gjennomføres på følgende måte.:

Slepet gjøres umiddelbart før hver hund settes på sporet. Sporet skal være minst 300
meter langt, der 1/3 av sporet skal slepes i skog eller tett terreng
Minst 2/3 deler av sporets lengde skal sees av dommer. Slepesporet skal legges på
betryggende avstand fra hverandre og om mulig i medvind. Sporet skal legges i naturlige
bukter og ved behov markeres med snitsler til dommer/dommeres veiledning. Hunden
skal ikke ha mulighet til å iaktta sporleggingen. Sporstart markeres med hårtust fra
slepedyret. Viltet som slepes skal legges åpent ved sporslutten. Hundefører får hjelpe
hunden ved å føre den på sporet ca. 10-15 meter. Om hunden ikke lykkes å lokalisere det
utlagte viltet den første gangen, får hunden prøve en gang til.

Formål med bedømmingen:
Å vurdere hundens evne til sporarbeid, arbeidstempo, arbeid på tap, apportering, vilje og
behandling av viltet.

Krav for godkjenning:
At hunden er på sporet minimum 2/3 for å bli godkjent i momentet

Vannarbeid
For å teste hundens villighet til å gå i vann samt gleden ved å svømme.

Prøven gjennomføres på følgende måte:
Hunden slippes ved vannkanten og skal selvstendig eller på oppmuntring gå i vannet og
svømme.

Formålet med bedømmingen:
Skal se at hunden villig går ut i vann, og svømmer.

Krav for godkjenning: Hunden går i vannet og svømmer.

Skuddreaksjon
Skytter skal innledningsvis ta kontakt med hunden. På dommers anvisning fyres det av 2
skudd med hagle kal 12, med en bedømming imellom skuddene. Når skuddet avfyres, skal
hunden befinne seg ca. 20 meter fra fører og skytter. Viser hunden skuddreddhet ved
første skudd, blir skudd 2 ikke avfyrt. Det gis 1-4-8 i skudd

Formål med bedømmingen: Se hundens reaksjon på skudd.

Krav for godkjenning: At hunden ikke er skuddredd

Apportering
For å teste hundens evne til å apportere skadet eller dødt småvilt. Prøven gjennomføres på
følgende måte: En fugl blir kastet ca. 20 meter fra hund og fører, slik at hunden kan se
kastet. Hunden skal på oppfordring apportere viltet uskadd til fører.

Formålet med bedømmingen:
For å vurdere apporteringslysten, evnen til å bære vilt og
apportgrepet.
Hundens lyst til å gripe viltet premieres og kravet på korrekt avlevering premieres.

Krav for godkjenning: At hunden ved oppmuntring griper viltet og bærer det til
førerens nærhet uten at apportgrepet skader viltet.

Samarbeid
Hunden bedømmes under hele prøvedagen. Graden av samarbeid skal vise seg gjennom
hundens oppmerksomhet og kontakt med sin fører. Det skal også observeres om hunden
holder seg i ro og er stille under passivitet. Etter utført arbeid skal hunden raskt ta kontakt
med sin fører. Helhetsinntrykket under dagen er avgjørende for bedømmingen.
Formålet med bedømmingen: Observere hundens adferd og kontakt med sin fører.