SKOGSPRØVEN

Består av momentene Skogsarbeid:

Søk – Evne til opptak – Evne til å støte vilt – Målets hørbarhet

Prøveleder skal før prøven starter forvisse seg om at prøveterrenget og vilttilgangen er slik at en jaktprøve med disse bestemmelsene kan gjennomføres på en meningsfull måte.
Godkjent hund skal ha en sammenlagt prøvetid på minst 90 minutter. Viser hunden et utilfredsstillende arbeid, kan prøven avbrytes tidligere.
Det er ønskelig å tilstrebe seg en så jaktbar situasjon som mulig. Prøven kan om mulig også avholdes under praktisk jakt.
Det er viktig å observere hundens opptredende ved skadet og dødt vilt, spesielle observasjoner skal omtales i prøveprotokollen.
Skogsprøvens hensikt er å prøve hundens vilje og lyst til effektivt og selvstendig avsøke ett skogsområde. Dessuten skal hundens oppførsel ved viltkontakt bedømmes.

Prøven gjennomføres på følgende vis:
Hundeføreren anvises et terrengavsnitt, som passer til posteringsjakt for Wachtelhund.
Hundefører går selv et stykke inn i skogen, sender så sin hund inn i terrengavsnittet.

Følgende delmomenter bedømmes:

Søk:
Utgangspunktet er at hunden slippes i utkanten av prøveområdet, dette for å forstyrre viltet så lite som mulig. Forflytting inn i området for å hjelpe hunden kan skje, men det skal
i så fall påvirke poengsettingen negativt. Hundens søksarbeid skal ikke bedømmes under forflytting, tyngdepunktet i bedømmingen skal ligge innen en evt. forflytting. Hunden skal
under momentet vise et selvstendig og frimodig søk. Det er av stor betydning at hunden
viser at den finner vilt. Føreren har lov til med lav stemme å oppmuntre hunden til å søke videre. Et altfor vidt søk uten kontakt med føreren er ikke ønskelig. Ved bedømming av
hundens søk skal også vilt tettheten i området tas i betraktning. Vil hunden ikke forlate føreren, har dommeren lov til å avbryte momentet. Hunden skal selvstendig og raskt
gjennomsøke anvist terreng uten støtte av føreren.

Formål med bedømming: Å vurdere hundens selvstendig og vilje til å søke ut i vidde og dybde.

Krav for godkjenning: At hunden viser et brukbart søk og gjennomsøker rimelige deler av terrenget.

Opptak:
For å teste hundens evne til raskt å finne vilt. Hunden skal vise at den effektivt utnytter sine evner til å finne vilt. Finner hunden spor, skal dette lede til opptak, hunder som går og
roter på gamle spor er ikke ønskelig. Minst ett dyr som hunden forfølger må fastslås, dvs. at hunden med sikkerhet forfølger et vilt som sees eller høres. Hund som beviselig vegrer å
ta opp spesielle viltarter, eller som ikke finner vilt, kan ikke tildeles høyere enn 1 poeng i egenskapen.

Formål med bedømming: Å vurdere hundens effektivitet og evne til å ta opp vilt.

Krav for godkjenning: At hunden med sikkerhet har funnet vilt og at tilbakegangene er akseptabel tidsmessig.

Utholdenhet ved støtingen:
Hunden skal ha en passende utholdenhet på støting i terrengavsnittet. Den skal arbeide i god kontakt med viltsporet. Hunden skal ved tapsarbeid vise at den har evne og vilje til å
utrede et tap. Hund som avbryter støtingen umotivert eller kommer umotivert tilbake skal ikke godkjennes. Hund som tydelig vegrer å forfølge spesielle viltarter kan ikke tildeles
høyere enn 2 poeng i egenskapen.

Formålet ved bedømming: Å vurdere hundens evne til sikkert å følge sporet og tilpasse tempo etter vanskelighetsgraden.

Krav til godkjenning: At hunden viser et akseptabelt feltarbeid og støter vilt med målbruk.

Målets hørbarhet:
Sørge for å bedømme målets hørbarhet som skal være ærlig, godt hørbart og pågå så lenge hunden støter viltet. Målet skal komme når hunden med sikkerhet arbeider på sporet skal
være så tett at det uten vanskelighet går an å høres fortløpende. Målets hørbarhet skal dokumenteres i prøveprotokollen.

Formålet med bedømming: Å vurdere ærlig og tetthet i målet

Krav for godkjenning: Sporets retning må med sikkerhet kunne leses ut ifra målbruk.

Samarbeidet:
Her bedømmes hundens kontakt og samarbeidsvilje med føreren. Innkalling skal prøves når hunden er ute av syne, og helst når hunden støter vilt. Om hunden ikke kommer inn
etter rimelig tid fra den slippes, skal arbeidet underkjennes og dommeren har rett til å avbryte prøven. Etter avsluttet feltarbeid skal hunden fort ta kontakt med sin fører.

Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens vilje til å ta kontakt med sin fører.

Krav for godkjenning: At hunden viser godtakbar kontakt med fører og etter avsluttet arbeid kommer til føreren i rimelig tid.

I skogsprøven bedømmes hunden som GODKJENT eller IKKE GODKJENT.
Vanskelighetsgraden for å få Godkjent i søk skal være høyere enn i Åpen Klasse.
For at hunden i sin helhet skal bli godkjent, forlanges det minimum godkjent i hvert moment.